Zyberi: Do të stimuloj barazinë ekonomike

43

Kandidati i BDI-së për kryeministër Naser Zyberi i cili qëndroi në Gostivar tha se zgjedhja e një kryeministri shqiptar do të jetë dëshmi se Maqedonia e Veriut është pjesë e Evropës moderne dhe se është shumë përpara në rajon.

Ai theksoi se Shteti do mbulojë 50% të kontributeve sociale për 3 vjet me radhë për çdo punësim që do përmirëson përfaqësimin e drejtë në kompanitë private. Me këtë masë, shtoi Zyberi, ne duam të motivojmë pronarët e bizneseve që të rrisin barazinë në kompanitë e tyre dhe të krijojnë një atmosferë me shanse të barabarta.

Në vazhdim deklarata e plot e kandidatit për kryeministër të parë shqiptar, Naser Zyberi

“Bashkëqytetarët e mi,Jam shumë i lumtur që vizitoj kompaninë “MONTENEGRO” sot dhe që kam mundësinë t’ju takoj. Këtu shohim një shembull pozitiv se si duhet të funksionojë shoqëria jonë multietnike Jutë gjithë punoni së bashku shqiptarë, maqedonas, turq. Ju mbështesni njëri-tjetrin, jeni bashkëpunëtorë, madje disa prej jush ndoshta edhe miq. Megjithatë ende nuk është një situate e zakonshme në shoqërinë tonë. Komunitetet tona janë ende të ndara në shumë fusha të shoqërisë sonë,madje edhe në ekonomi Akoma, në shumë kompani nuk ka shanse të punësoheni nëse jeni anëtar i pakicave etnike. Akoma, në shumë ndërmarrje ekziston pabarazi dhe diskriminim.Kjo është një nga shumë çështjet, që unë dua të trajtojmenjëherë si Kryeministri i parë shqiptar i Maqedonisë së Veriut. Ndërsa në dy vitete kaluara, barazia në sektorin publikdhe në administratë, ështëpërmirësuar masivisht, në sektorin privat jemi akoma larg nga ato që ne iquajmë shanse tëbarabarta. Kur flas për barazi, nuk flas vetëm përshqiptarët, por edhe për turqit, boshnjakët dhe pakicat e tjera dhe gjithashtu për maqedonasit. Kjo, për arsye se barazia nuk është vetëm një domosdoshmëri për një shoqëri moderne, porajo forcon ekonominë.Madje është kusht për ndërtimin e njëekonomie të fortë. Maqedonia eVeriut, atdheu ynë, është njëvend i vogël. Si i tillë është mjaft evështirë të konkurrosh me tregje më të mëdha, por është edhe më evështirë, nëse ne qëndrojmë të ndarë në vend që të ecim përpara tëbashkuar.Si Kryeministri i parë shqiptar, unë do të jem Kryeministërpër tëgjithë. Unë dua të bashkoj shoqërinë tonë për t’u bërëmë të fortë sëbashku. Kjo është ajo për çfarë ka nevojë i gjithë vendi ynë dhe nuk kavend më të mirë për të filluar sesanë vendin e punës. Kur jemi dukepunuar së bashku, ndajmëtë njëjtat interesa. Ne bashkohemi pas njëqëllimi që ështësuksesi i kompanisë apo pagat më të larta. Ne rritemisëbashku ,sepse kuptojmë se kemi shumë më tepër tëpërbashkëta se sadallime. Ndërkohë nga një këndvështrimekonomik, multietniciteti ështënjë avantazh i madh.Kjo ështëajo që ne shohim në të gjithë botën. Tëgjitha kompanitë e suksesshme ndërkombëtare janë multietnike, për shumëarsye.Për të qënë ndërkombëtar, duhet të veprosh si ndërkombëtardhe kjofillon me punonjësit. Për të zgjedhur punonjësit më tëmirë, një kompaninuk mund të lejojë të përjashtojë njerëzit e aftë për shkak tëpërkatësisë së tyre etnike. Ajo që vlen përekonominë, vlen për tërëshoqërinë.Maqedonia e Veriut është një vend multietnik. Por deri më tani, ne ekemi bllokuar veten tonë përmes konfliktevendëretnike, pabarazisë dhediskriminimit. Tani, me të ardhmen tonë euro-atlantike përpara, sianëtare e NATO-s dhe së shpejti e BE-së, ne kemi shansin të kapërcejmëtë kaluarën, tëbashkohemi dhe të ecim përpara së bashku. Zgjedhja eKryeministrit të parë shqiptar, i pari me një etni jo-shumice, është njësinjal për të gjithë botën .Një dëshmi, që Maqedoniae Veriut është pjesëe Evropës moderne dhe se është shumëpërpara në rajon.Me një demokraci tëmaturuar dhe njëshoqëri të barabartë.Ky sinjal është i rëndësishëm për Maqedoninë e Veriut ,qëqëndron nëbashkësinë ndërkombëtare, si një shenjë tërheqësepër investitorët ehuaj, por gjithashtu dhe më kryesorja, përvendin tonë. Por edhe nëse kysinjal do të jetë i fortë, duhet tëbëjmë shumë më tepër. Ne duhet tëarrijmë barazinë në tëgjitha fushat e jetës. Në arsim, në drejtësi, nësigurimetshoqërore dhe gjithashtu në ekonomi dhe në vendin epunës.Prandaj, pasi të zgjidhem Kryeministër, një nga nismat e miatëpara do të jetë rritja e barazisë në sektorin privat.Për çdo punësim të ri, i cili përmirëson përfaqësimin e barabartë nëkompani, shteti do të mbulojë 50 përqind tëkontributeve sociale. Me këtëmasë, ne duam të motivojmëpronarët e bizneseve që të rrisin barazinë nëkompanitë e tyredhe të krijojnë një atmosferë me shanse të barabarta.Siçtashmë po ndodh këtu, në kompaninë tuaj ku përkatësia etnikenukështë një kufizim por një pasuri.Rilindje e barabartë ekonomike!Kështu e quajmë ne. Përveçrritjes sëpërfaqësimit të barabartë, ne do të mbështesim veçanërishtndërmarrjet e vogla dhe të mesme, jo vetëm që tëkalojnë krizëndhe të sigurojnë vendet ekzistuese, por edhe tërrisin pagat dhe tëkrijojnë vende të reja pune. Ne duhet të inkurajojmë sipërmarrësit tëinvestojnë në të ardhmen. Në tëardhmen e kompanive të tyre, por edhe nëtë ardhmen e njerëzve.Prandaj, ne kemi planifikuar një seri stimujsh dhe masash përpunësimet ereja, si taksa zero e të ardhurave për çdo person tëpunësuar nën moshën35 vjeç të punësuar për here tëparë.Përveç kësaj, kompania do të marrënjë stimul prej 1500 eurosh për t’u dhënë të rinjve mundësinë epunësimit të tyre të parë. Për të rritur investimet,ne do t’u japim 5000 deri në10000 Euro ndërmarrjeve të vogla dhetë mesme për të blerë pajisjet e nevojshme. Qëllimi ynë është iqartë: Shanse tëbarabarta në ekonomi dhe punë të mirëpaguara për tëgjithëqytetarët. Si Kryeministër shqiptar, dua të sigurohem që secilingaju dhe të dashurit tuaj të ketë shanse të barabarta për tëardhura tësigurta dhe të mjaftueshme për të siguruar jetesëntuaj. Qëllimi im ështëtë përmirësoj sigurinë shoqërore dhestandardin e jetesës për të gjithëqytetarët në mënyrë tëbarabartë, pavarësisht se cilës etni i përkasin.”