Prezantohet propozim struktura organizative për Repartin dhe Qendrat rajonale për punët kufitare

15

Shkup, 23 shkurt – Ideja për kufij të hapur dhe të sigurt për të gjithë është një nga shtyllat në të cilat mbështetet Bashkimi Evropian. Forcimi i kapaciteteve kombëtare në fushën e menaxhimit të integruar të kufirit është me rëndësi të jashtëzakonshme për vendin tonë në rrugën e saj drejt përmbushjes së standardeve të BE-së dhe Shengenit, tha Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski në prezantimin e sotëm të Propozimit për strukturën organizative, burimet njerëzore dhe njerëzore menaxhimi i të drejtave burimet për Departamentin e Punëve të Kufirit dhe Migracionit dhe Qendrat Rajonale për punë kufitare, të përgatitura në kuadër të projektit të binjakëzimit “Harmonizimi i sistemit kombëtar me kërkesat e BE-së dhe Shengenit për menaxhimin e kufirit” – IPA 2016.

Siç informohen nga MPB-ja, bëhet fjalë për një projekt që tashmë është duke u zbatuar në kuadër të përpjekjeve të reformës në Ministri dhe duhet të përfundojë nga mesi i këtij viti.

Spasovski përkujtoi se edhe në fillim të këtij projekti ishte e qartë se Ministria e Brendshme dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit do të bëjnë një seri rregullimesh komplekse qëllimi përfundimtar i të cilave është miratimi i suksesshëm i standardeve të BE në të gjitha fushat që lidhen me menaxhimin e kufirit.

Përndryshe, projekti “Harmonizimi i sistemit kombëtar me BE dhe kërkesat Shengen për menaxhimin e kufirit” – IPA 2016, për realizimin e të cilit një konsorcium Sllovaki-Slloveni u zgjodh si partner binjakëzimi, filloi në fillim të shkurtit 2019 me një afat prej 24 muaj, dhe për atë qëllim, rreth një milion euro ishin ndarë nga fondet IPA të BE-së.

Projekti është i ndarë në dy komponentë, e para prej të cilave është përgatitja e një Udhërrëfyesi për miratimin e legjislacionit Evropian në fushën e Shengenit, duke azhurnuar legjislacionin në fushën e Menaxhimit të Integruar të Kufirit dhe Planit të Veprimit të Shengenit dhe e dyta, forcimi i kapacitetit administrativ dhe teknik në fushën e Menaxhimit të Integruar kufitar.