Ndryshime ligjore për zbutjen e politikës ndëshkuese tek Dogana

54

Shkup, 11 prill  – Relaksim i politikës ndëshkuese dhe uljeve të gjobave tek dogana, paralajmëroi ministri i Financave, Dragan Tevdovski në shënimin e sotëm të Ditës së Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë.

Në pajtueshmëri me Programin dhe prioritetet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ndërsa me qëllim të lehtësimit të kushteve të biznes bashkësisë dhe në interes të qytetarëve, janë përgatitur ndryshime ligjore për zbutjen e politikës ndëshkuese.

“Në koordinim me Drejtorinë Doganore u realizua kontroll gjithëpërfshirës i politikës ndëshkuese dhe u përgatitën propozime për uljen e gjobave, gjegjësisht për shqiptimin e tyre në mënyrë përkatëse me peshën e kundërvajtjes së realizuar”, theksoi ministri.

Drejtori i Drejtorisë Doganore, Gjoko Tanasoski vlerësoi se kjo do të paraqet drejtësi në sistemin e ndëshkimit.

Ai shtoi se një nga prioritetet strategjike për Doganën është përmirësimi dhe thjeshtësimi i legjislacionit doganor, me qëllim të lehtësimit të punës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe rritje e konkurrencës dhe eksportit.

“Një nga prioritetet tona më të rëndësishme në periudhën e ardhshme do të jetë përmirësimi dhe eliminimi i të gjithë barrierave jotarifore në punën doganore që do ta realizojmë përmes Komitetit kombëtar për lehtësim të tregtisë. Sistemi i deritanishëm i dhënies së lejeve, aprovimeve dhe licencave në kufi do të eliminohet. Në kufi do të jepen vetëm lejet e domosdoshme veterinare dhe fito sipas standardeve ndërkombëtare, ndërsa të gjithë lejet e tjera do të jepen në brendësi. Në këtë mënyrë jashtëzakonisht do ta përshpejtojmë lëvizjen e mallrave përmes kufirit”, tha Tanasoski.

Duke folur për rezultatet në vitin e kaluar, theksoi se janë paguar gjithsej 1,27 miliardë euro, që është për 86 milionë euro gjegjësisht 7,2 për qind më shumë nga viti 2016, kur janë paguar 1,19 miliardë euro.

Comments are closed.