Ndërtohet kanalizim atmosferik në Lisiçe të Poshtme

Në vendbanimin Lisiçe e Poshtme në Komunën së Aerodromit në dy rrugë në vijim janë punët ndërtimore të kanalizimit atmosferik. Sot do të kryejnë kontroll në punët ndërtimore në nënrrugicat “1” dhe “20” kryetari i Kryetarit të Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski  dhe kryetari i Komunës së Aerodromit, Ivica Konevski.