Metoda të reja të përcjelljes së sigurisë së qarkullimit në rrugë

Këshilli Republikan për Siguri në Qarkullim në Rrugë (KRSQRR) ka filluar projekt për grumbullim, përpunim dhe analizë të të dhënave për sistemin e qarkullimin me qëllim të vërtetimit preciz dhe efikas të shkaqeve për fatkeqësitë në qarkullim dhe sigurimi i të dhënave kuantitative për gjendjen me sigurinë në qarkullim në nivel lokal. Projekti “Zbatimi i indikatorëve për përcjellje të gjendjes me sigurinë në qarkullim të rrugëve në nivel lokal” do të zbatohet nga prilli i këtij viti me mbështetje nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Siç informojnë nga KRSQRR do të përcillen indikatorët, që kanë të bëjnë  me shoferët, për shpejtësinë e lëvizjes, për automjetet, për shfrytëzimin e sistemeve për siguri pasive, për këmbësorët dhe për rrjetin rrugor. Momentalisht zbatohen trajnimet për përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme për përcjellje të sigurisë në qarkullim të rrugëve në nivel lokal, në bazë të indikatorëve të definuar qartë.

Sistemi i këtillë është në pajtim me praktikën evropiane, me rekomandimet e grupit ekspert për avancimin e sigurisë në qarkullim të rrugëve në rajonin e Evropës Juglindore, i mbështetur shkencërisht dhe paraqet bazë për krijimin e bazës të të dhënave në bazë të të cilave do të krijohen politika dhe masa për avancimin e sigurisë në qarkullimin rrugor në Republikën e Maqedonisë.