Certifikata për personat e papunë me kursin e përfunduar për nëpunës për kontabilitet

15

Shkup, 8 nëntor  – Në Agjencinë për punësim sot do t’ju ndahen certifikata të personave të papunë të cilët me sukses e kanë kryer kursin “Nëpunës për kontabilitet”. Kursi është pjesë e trajnimeve për plotësimin e punëve të kërkuara në tregun e punës, të financuar nga BE-ja. Certifikatat do t’i ndajnë udhëheqësi i Qendrës për punësim të Qytetit të Shkupit, Borçe Bozhinovski dhe përfaqësuesi nga Konzorciumi i Poli Projekt, LART dhe Qendra edukative “Vizia”, e cila është realizues i projektit.

Comments are closed.