Bujqit shfrytëzues të subvencioneve t’i azhurnojnë ndryshimet e të dhënave

24

Shkup, 21 shtator – Bizneset bujqësore të cilat kanë dorëzuar kërkesë për mbështetje financiare në vitin 2021, ndërsa nga dita e parashtrimit të kërkesës, deri më tani, kanë ndryshim të numrit të xhirollogarisë, ndryshim të vendbanimit, ose numrit të telefonit për kontakt, duhet të bëjnë ndryshimin në sistemin elektronik në të cilin është parashtruar kërkesa.

Siç informojnë nga Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi, personat, është e nevojshme që të llogohen në ueb-faqen e AMFBZHR, http://www.ipardpa.gov.mk në këndin e djathtë që të klikojnë në ikonën “dërgesa direkte e kërkesës”. Pasi do tëp hapet sistemi i nevojshëm aplikuesi të paralajmërohet me emri i shfrytëzuesit dhe fjalëkalimi të cilat i shfrytëzon gjatë regjistrimit për shfrytëzim të mbështetjes financiare në bujqësi, subvencione.

Njerëzit që kanë nevojë të ndryshojnë, pra të përditësojnë të dhënat dhe kanë nevojë për ndihmë për të përditësuar të dhënat në sistemin elektronik, mund t’i drejtohen njësive rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për ndihmë.

AMFBZHR u bën thirrje të gjithë atyre që janë përfitues të mbështetjes financiare në bujqësi, të inspektojnë të dhënat që kanë lënë në mënyrë që të japin informacion të saktë mbi pagesën e fondeve sipas Programit 2021.