Impresumi

PRES ONLINE DOOEL
Adresa e redaksisë:
Bul. Goce Delçev nr.11,
Q.T. Mavrovasja lok.14 – përdhesë, Shkup
E-mail: koha@koha.com.mk
Tel: 02 3179 – 904; Tel: 02 3179 – 905; Tel: 02 3179 – 906; Fax: 02 3118 – 060;
marketing@koha.com.mk; Tel: 02 3179-904; Mob: 071 372 222